top of page

Arvsrätt

Arvsrätt reglerar frågor kring vem som ha rätt till arv och hur arvet ska fördelas. Innan arvet fördelas ska det upprättas en bouppteckning efter den avlidne. Innan skifte av arvet ska som huvudregel en bodelning ske om den avlidne efterlämnar maka, make eller sambo. När någon närstående gått bort är sorgearbetet det viktiga.

 

Låt därför oss på Brormans Jurister ta hand om de juridiska delarna med bouppteckning och arvskifte, eller andra frågor kring arv som kan uppkomma.  

Nedan kan du läsa mer om vad Brormans Jurister kan hjälpa dig med. 

Testamente

Ett testamente är ett juridiskt dokument av vilket det framgår hur just du vill att dina tillgångar ska fördelas efter att du har gått bort. Det finns flera goda skäl till att skriva ett testamente. Inte minst för att det ger dig själv möjligheten att få ge din egen mening kring hur du vill att dina egendomar ska fördelas efter din bortgång. Det är av särskild vikt att upprätta ett testamente om du är ett i samboförhållande eller om du är i en relation där den ena partnern har barn sedan tidigare.

 

Brormans Jurister kan hjälpa dig med att skriva testamente. Vi kan bistå både dig själv och även för det fall att du och en eventuell partner vill upprätta ett gemensamt testamente.

 

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren om hen på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Det finns vissa formkrav som ska vara uppfyllda för att fullmakten ska anses giltig.

 

Brormans Jurister kan hjälpa dig att upprätta en framtidsfullmakt i enlighet med kraven.

 

Arvstvist

Ibland kan parter bli osams för hur ett visst arv ska fördelas. Det kan leda till en arvstvist, där tingsrätten t.ex. kan pröva om vem som har rätt till visst arv. Det kan även uppkomma tvist rörande s.k. klander av testamente, för det fall att någon part menar att testamentet av något skäl inte ska anses till fullo riktigt.

Brormans Jurister kan företräda dig och hjälpa dig genom processen i domstol om det skulle uppkomma en arvstvist.

Du är välkommen att kontakta Brormans Jurister för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig. 

bottom of page