top of page

Socialrätt

Socialrätt omfattar bland annat frågor om vård av barn och unga, tvångsvård och vård av missbrukare.

Tvångsvård och tvångsomhändertagande är en väldigt ingripande åtgärd som staten kan företa mot en enskild person. Att vara den som ingripandet riktar sig mot, brukar för de allra flesta kännas svårt och uppslitande.

 

När vårdomhändertagande sker mot en egens vilja kan det vara svårt att känna sig hörd och förstå myndigheternas agerande. Det är då särskilt viktigt att känner att du har någon som står på din sida och som lyssnar på just dig.

​Brormans Jurister åtar sig uppdrag både som offentligt biträde och som privat ombud inom LVU, LPT, LVM och LRV (se nedan). Detta innebär att vi kan företräda dig gentemot de myndigheter som anser att vård eller omhändertagande behövs.

Du kan be att Brormans Jurister företräder dig

I mål som rör tvångsvård förordnar domstolen i de allra flesta fall ett offentligt biträde för den som åtgärden avser. När det förordnas ett offentligt biträde för ett barn under 15 år så är det offentliga biträdet även barnets ställföreträdare i målet vilket innebär att barnet med hjälp av sitt offentliga biträde har rätt att överklaga beslut i LVU-mål. Du kan be att Brormans Jurister ska företräda dig som ditt offentliga biträde. Kostnaden för det offentliga biträdet betalas av staten. 

Du är välkommen att kontakta Brormans Jurister för mer information kring hur vi kan hjälpa dig. 

Viktiga lagar inom området

LVU - Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lagen reglerar tvångsomhändertagande av barn och unga. Den som är under 18 år kan omhändertas om denne själv eller dess vårdnadshavare anses utsätta barnet för sådana omsorgsbrister eller andra risker, att barnet behöver omhändertas för att kunna ges behövlig vård.

LPT - Lag om psykiatrisk tvångsvård

Lagen reglerar tvångsvård av individer som bedömts lida av psykiatriska besvär som gör att de inte kan klara sig i samhället men inte är en fara för sig själva eller andra.

LVM - Lag om vård av missbrukare i vissa fall

Lagen reglerar vård av personer som på grund av sitt missbruk riskerar att utsätta sig själv eller närstående för allvarlig skada.

LRV – Lag om rättspsykiatrisk vård

Lagen reglerar tvångsvård för den som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Istället för fängelse döms personen till rättspsykiatrisk vård som även kan kombineras med särskild utskrivningsprövning.

bottom of page